Có 1 kết quả:

chāo dù

1/1

chāo dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to surpass
(2) to transcend
(3) to perform religious ceremonies to help the soul find peace

Một số bài thơ có sử dụng