Có 1 kết quả:

chāo wǒ

1/1

chāo wǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

superego