Có 1 kết quả:

chāo zhī ㄔㄠ ㄓ

1/1

chāo zhī ㄔㄠ ㄓ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overspend