Có 1 kết quả:

chāo zhī

1/1

chāo zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overspend