Có 1 kết quả:

chāo mǐn fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hypersensitivity