Có 1 kết quả:

chāo wén jiàn chuán shū xié dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hypertext transfer protocol
(2) HTTP