Có 1 kết quả:

chāo wén běn chuán sòng xié yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

hypertext transfer protocol (HTTP)