Có 1 kết quả:

chāo wén běn biāo jì yǔ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hypertext markup language
(2) HTML