Có 1 kết quả:

chāo xīn xīng shèng yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

supernova residue (a type of nebula)