Có 1 kết quả:

chāo shí

1/1

chāo shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed the time limit
(2) (to work) overtime
(3) (computing) timeout