Có 1 kết quả:

chāo fàn shén lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

panentheism, theological theory of God as equal to the Universe while transcending it