Có 1 kết quả:

chāo rán shì shì ㄔㄠ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to consider oneself above worldly matters (idiom)