Có 1 kết quả:

chāo wù lǐ

1/1

chāo wù lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surpassing the physical world
(2) metaphysical