Có 1 kết quả:

chāo jiè

1/1

chāo jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

superkingdom (taxonomy)