Có 1 kết quả:

chāo jí

1/1

chāo jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) super-
(2) ultra-
(3) hyper-