Có 1 kết quả:

chāo jué

1/1

chāo jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surpassing
(2) excelling
(3) preeminent
(4) unique