Có 1 kết quả:

chāo jīng yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extra-empirical
(2) outside one's experience