Có 1 kết quả:

chāo lián

1/1

chāo lián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hyperlink
(2) superleague (e.g. soccer)