Có 1 kết quả:

chāo néng lì

1/1

chāo néng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) superpower
(2) extrasensory perception