Có 1 kết quả:

chāo néng lì ㄔㄠ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) superpower
(2) extrasensory perception