Có 1 kết quả:

chāo mài

1/1

chāo mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to overbook (e.g. airline seats)
(2) to oversell