Có 1 kết quả:

chāo fù hè

1/1

chāo fù hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excess load
(2) an overload
(3) overloaded