Có 1 kết quả:

chāo guò

1/1

chāo guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to surpass
(2) to exceed
(3) to outstrip