Có 1 kết quả:

chāo guò xiàn dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed
(2) to go beyond
(3) to overstep the limit