Có 1 kết quả:

chāo zhòng qīng ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tritium
(2) 3H
(3) radioactive isotope of hydrogen having 2 neutrons in its nucleus, so atomic weight 3