Có 1 kết quả:

chāo liàn jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

hyperlink, link