Có 1 kết quả:

chāo yīn sù

1/1

chāo yīn sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

supersonic