Có 1 kết quả:

chāo é lì rùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) superprofit
(2) excess profit