Có 1 kết quả:

chāo é dìng gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to overbook