Có 1 kết quả:

chāo é rèn ㄔㄠ ㄖㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(a share issue is) oversubscribed