Có 1 kết quả:

chāo gāo sù

1/1

chāo gāo sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ultra high speed