Có 1 kết quả:

chāo líng

1/1

chāo líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) too old
(2) overage