Có 1 kết quả:

yuè dōng

1/1

yuè dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass the winter
(2) to overwinter
(3) to live through the winter