Có 1 kết quả:

Yuè nán Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Vietnam War
(2) Vietnam Conflict