Có 1 kết quả:

yuè miáo yuè hēi

1/1

yuè miáo yuè hēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the more you touch things up, the darker they get
(2) fig. to only make matters worse