Có 1 kết quả:

Yuè wén

1/1

Yuè wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Vietnamese written language
(2) Vietnamese literature

Một số bài thơ có sử dụng