Có 1 kết quả:

yuè yù fàn

1/1

yuè yù fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

escaped prisoner