Có 1 kết quả:

yuè yù fàn ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄈㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

escaped prisoner