Có 1 kết quả:

Yuè Wáng Gōu Jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸