Có 1 kết quả:

yuè zhí

1/1

yuè zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed one's authority
(2) to go beyond the bounds of one's job