Có 1 kết quả:

yuè yě chē

1/1

yuè yě chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

off-road vehicle