Có 1 kết quả:

yuè xiàn yuè shēn

1/1

yuè xiàn yuè shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fall deeper and deeper (in debt, in love etc)