Có 1 kết quả:

qū jí bì xiōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to seek luck and avoid calamity (idiom)