Có 1 kết quả:

qū fèng

1/1

qū fèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fawn on
(2) to kiss up to