Có 1 kết quả:

gǎn bù shàng

1/1

gǎn bù shàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) can't keep up with
(2) can't catch up with
(3) cannot overtake