Có 1 kết quả:

gǎn bù jí

1/1

gǎn bù jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not enough time (to do sth)
(2) too late (to do sth)