Có 1 kết quả:

gǎn máng

1/1

gǎn máng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hurry
(2) to hasten
(3) to make haste