Có 1 kết quả:

Zhào Běn shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhao Benshan (1958-), universally known PRC TV comedian