Có 1 kết quả:

qū shì

1/1

qū shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trend
(2) tendency