Có 1 kết quả:

qū jí bì xiōng ㄑㄩ ㄐㄧˊ ㄅㄧˋ ㄒㄩㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to seek luck and avoid calamity (idiom)