Có 1 kết quả:

zú gòu

1/1

zú gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enough
(2) sufficient