Có 1 kết quả:

zú liáo

1/1

zú liáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pedicure
(2) foot massage

Một số bài thơ có sử dụng